16 RỦI RO THƯỜNG GẶP KHI KHỞI NGHIỆP KINH DOANH TRONG THỜI 4.0