8 YẾU TỐ CẦN VÀ ĐỦ CHO MỘT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÓ GIÁ TRỊ