CHI PHÍ THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG YẾU TỐ NÀO ??