DOANH NGHIỆP NHỎ CÓ CẦN TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU ??