DOANH NGHIỆP SMEs THÌ CẦN CHI ĐẦU TƯ HÌNH ẢNH VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHO CẦU KỲ?