GIÁ MỘT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BAO NHIÊU LÀ HỢP LÝ ??