KÍCH THƯỚC BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU RẤT QUAN TRỌNG