TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG QUY CHUẨN CHO BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ??