VIỆC TÁI ĐỊNH VỊ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÓ THẬT SỰ CẦN THIẾT ??