TẠI SAO PHẢI LUÔN NÂNG CẤP BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ??