Tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu và những lưu ý trong quá trình thiết kế