TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỘT CÁI TÊN TRONG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU