THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH F&B CẦN CHÚ Ý NHỮNG ĐIỂM NÀY