THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN TRƯỚC HAY XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRƯỚC ??