KHỞI NGHIỆP BỀN VỮNG PHẢI TRẢI QUA “VÒNG ĐỜI THƯƠNG HIỆU” (P2)